VT CONSTRUCTION VÄRNAR OM MILJÖN

Hållbart byggande är en av våra hörnstenar inom samtliga VT Bolag. Vi sätter därför höga krav och mål på våra entreprenader. Mål som vi alltid arbetar för att uppnå och överträffa!

Miljöpolicy

Vår direkta miljöpåverkan är den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering som äger rum vid våra entreprenader och anläggningar. Vår indirekta miljöpåverkan är dels på vilket sätt våra leverantörers varor tillverkas och transporteras och dels på vilket sätt våra kunder använder varorna.

Vår ambition är att tillhandahålla ett erbjudande kring byggmaterial och kringutrustning på ett sätt som effektiviserar och underlättar arbetet för alla våra kunder. I det erbjudandet skall vi inkludera miljökompetent rådgivning, som gör att våra kunder kan använda våra varor på det ur miljö- och hälsosynpunkt bästa sättet.

checkwhite   Utforma miljömål och miljömått som vi kontinuerligt följer upp.

 

checkwhite   Öppet redovisa och informera om reslutaten av vårt miljöarbete.

 

checkwhite   Tillsätta erforderliga resurser för en effektiv miljöorganisation.

 

checkwhite   Välja varor i respektive varugrupp med högsta möjliga miljöprestanda i ett livscykelperspektiv utan att ge avkall på övriga prestanda.

 

checkwhite   Informera, utbilda och engagera alla medarbetare i ett aktivt, strukturerat och systematiskt miljöarbete som förebygger förorening och som ständigt förbättras.

 

checkwhite   Samverka med våra professionella kunder för att uppnå bästa möjliga material och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt.

 

checkwhite   Bidra till effektivare kretslopp av varor genom fortsatt källsortering för både oss själva och för våra kunder.

BF9K – certifieringssystemet för byggbranschen